در حال بارگذاری ...

با حضور کارکنان واحد دانشور برگزار شد :
جلسه شورای اداری

جلسه شورای اداری واحد دانشور یکشنبه 29 بهمن با حضور کارکنان در محل اتاق ریاست تشکیل گردید. در این جلسه دکتر رئوفیان با تشکر از زحمات کلیه همکاران در برگزاری بسیار مناسب نیمسال گذشته و امتحانات پایان ترم، ضمن تبیین برخی مفاد و دستورالعمل های اداری و  تاثیر آن بر  کارکنان در بهبود کیفیت دانشگاه نکاتی را بیان داشتند.

جلسه با طرح و نظر در خصوص مسائل مختلف اداری از سوی همکاران ادامه یافت .

 


نظرات کاربران