در حال بارگذاری ...

با مشارکت دانشگاه فرهنگیان واحد دانشور برگزار شد :
برگزاری روند مصاحبه و گزینش متقاضیان تدریس در مدارس غیر دولتی

جلسه مصاحبه و تعیین صلاحیت حرفه ای برای متقاضیان تدریس در مدارس غیر دولتی شهرستان نیشابور در دانشگاه فرهنگیان واحد دانشور با حضور داوطلبین برگزار گردید.

 


نظرات کاربران