در حال بارگذاری ...

با حضور سرکار خانم دکتر باقری انجام شد :
تببین برنامه ها و اهداف طرح تحول سلامت

با حضور سرکار خانم دکتر باقری از دانشگاه علوم پزشکی نیشابور برنامه ها و اهداف طرح تحول سلامت و نقش دانشگاه فرهنگیان و دانشجویان در ارتقای این طرح و تبیین آن برای خانواده ها و  دانشجویان تشریح شد.


نظرات کاربران