در حال بارگذاری ...

با همکاری و مشارکت دانشجویان واحد دانشور در شهرستان نیشابور انجام شد :
داوری جشنواره جابر بن حیان

با همکاری و مشارکت دانشجویان واحد دانشور مرحله مقدماتی جشنواره جابر بن حیان در شهرستان نیشابور انجام شد و دانشجویان این واحد در بخش داوری طرحهای رسیده از سوی دانش آموزان مقطع ابتدائی پرداختند.


نظرات کاربران